Zápis do 1. roč.

13.01.2017 15:54

Ve dnech 18. a 19. 4. 2017 vždy od 14 do 17 hod. se uskuteční na naší škole zápis do 1. ročníku pro škol. rok 2017/18.

Rodný list dítěte a občanský průkaz zákon. zástupce s sebou.

 

 

Informace pro zákonné zástupce – zápis do 1. třídy

Vzhledem k tomu, že se blíží období zápisů k povinné školní docházce, je třeba upozornit na některé významné změny, které se udály v souvislosti s novelou školského zákona.

Termín a dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání stanovuje ředitel školy s ohledem na § 36 odst. 4 školského zákona. V předchozích letech umožňoval školský zákon vybrat termín v intervalu od 15. ledna do 15. února. Novela školského zákona, která vyšla ve sbírce zákonů pod č. 176/2016, s účinností od 1. září 2016, posunula tento termín až do měsíce dubna, konkrétně od 1. dubna do 30. dubna. Tento posun zmenšuje časové období mezi zápisem a případným zahájením školní docházky a lépe tak odráží připravenost dítěte na plnění školních povinností.

Pokud není dítě po dovršení šesti let věku (příp. dítě, které dovrší šest let věku do 1. září) přiměřeně tělesně či duševně vyspělé, může zákonný zástupce písemně požádat o odklad školní docházky o jeden školní rokMusí tak učinit v době zápisu k povinné školní docházce. Tato žádost musí být doložena doporučujícím posudkem příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna či speciálně pedagogické centrum) a odborného lékaře (pediatra) nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky může být odložen nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší věk osmi let.

Příslušností poradenského zařízení se rozumí příslušnost věcná, nikoli místní. Rodiče se tedy mohou obracet nejen na poradnu v Příbrami, ale i na jiná pracoviště. Vzhledem ke stávajícím lhůtám je vhodné objednat dítě k případnému vyšetření co nejdříve!